شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی حسینی

کد پرسنلی: 2097

کد ملی: 5159651314

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

8

کارکرد اضافه کاری

90:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

6

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

12,864,800

اضافه کاری

27,642,647

حق جمعه کاری

13,508,040

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

858

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,615,485

جمع اقساط

11,570,000

روند ماه جاری

405

مالیات

6,164,629

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

144,303,520

جمع کسور

26,350,520

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

117,953,000

شماره حساب

4055106632

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه