شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی بهمنی یلقون آقاج

کد پرسنلی: 1537

کد ملی: 2949874991

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

178,442,062

جمع عوامل حقوق مبنا

61,399,122

مانده وام آریانیر

30,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

200,995,868

مزایا

حقوق مبنا

59,299,122

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

7,585,418

حق نوبت کاری

18,286,277

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,624,406

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,624,406

فوق العاده شغل

6,624,406

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

50,044,750

اضافه کاری

56,298,027

روند ماه قبل

947

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,490,944

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

850

مالیات

8,524,690

مطالبات کارکنان

49,540,275

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام آریانیر

30,000,000

جمع مزایا

239,987,759

جمع کسور

106,716,759

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

133,271,000

شماره حساب

3101021352291

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه