شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی بحرانی

کد پرسنلی: 2277

کد ملی: 3521245659

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

12

کارکرد اضافه کاری

170

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

21,459,084

اضافه کاری

58,063,461

حق جمعه کاری

20,028,478

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

روند ماه قبل

568

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,996,127

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

573

مالیات

6,559,665

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

221,298,366

جمع کسور

27,556,366

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

193,742,000

شماره حساب

9521946528

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه