شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی اوسط حسین پور

کد پرسنلی: 1571

کد ملی: 2949177514

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

73:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

129,796,291

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,298,183

حقوق و مزایای مشمول مالیات

202,823,941

مزایا

حقوق مبنا

56,198,183

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,590,893

حق جانبازی

7,092,090

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,212,352

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,106,176

ورودی کارانه

88,027,650

اضافه کاری

37,588,687

روند ماه قبل

391

کسور

جمع اقساط

18182000

روند ماه جاری

287

مطالبات کارکنان

79,224,885

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

233,596,172

جمع کسور

97,407,172

جمع اقساط

18182000

خالص پرداختی

136,189,000

شماره حساب

3101021393667

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه