شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی اوسط حسین پور

کد پرسنلی: 1571

کد ملی: 2949177514

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

69.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

127,736,637

جمع عوامل حقوق مبنا

58,298,183

حقوق و مزایای مشمول مالیات

146,635,387

مزایا

حقوق مبنا

56,198,183

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,590,893

حق جانبازی

7,092,090

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,212,352

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,106,176

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

33,898,750

اضافه کاری

35,529,033

روند ماه قبل

374

کسور

جمع اقساط

51,515,335

روند ماه جاری

391

مطالبات کارکنان

35,008,875

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

51,515,335

جمع مزایا

184,407,601

جمع کسور

86,524,601

جمع اقساط

51,515,335

خالص پرداختی

97,883,000

شماره حساب

3101021393667

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه