شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی امیری یولقون آغاج

کد پرسنلی: 1498

کد ملی: 2948722373

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

153,993,931

جمع عوامل حقوق مبنا

56,342,390

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

164,113,106

مزایا

حقوق مبنا

54,242,390

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

9,804,127

حق نوبت کاری

15,756,633

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,821,196

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,865,896

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

35,898,750

اضافه کاری

43,403,689

روند ماه قبل

158

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,779,575

جمع اقساط

24,342,000

روند ماه جاری

656

مالیات

5,758,483

مطالبات کارکنان

36,808,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

205,572,589

جمع کسور

77,689,589

جمع اقساط

24,342,000

خالص پرداختی

127,883,000

شماره حساب

3101021352246

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه