شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی امیری یلقون آقاج

کد پرسنلی: 1497

کد ملی: 2949678912

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

71:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

111,260,013

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,048,381

حقوق و مزایای مشمول مالیات

188,199,462

مزایا

حقوق مبنا

47,948,381

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

2,871,520

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,562,393

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,921,795

ورودی کارانه

99,727,650

اضافه کاری

31,855,924

روند ماه قبل

850

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,788,201

روند ماه جاری

217

مالیات

7,564,960

مطالبات کارکنان

89,754,885

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

219,668,263

جمع کسور

105,108,263

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

114,560,000

شماره حساب

3101021352224

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه