شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی اصغر نادری قینرجه

کد پرسنلی: 1805

کد ملی: 2949216161

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

82:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

136,048,510

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

64,189,004

حقوق و مزایای مشمول مالیات

222,315,564

مزایا

حقوق مبنا

62,089,004

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,434,870

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,720,100

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,695,260

ورودی کارانه

110,790,450

اضافه کاری

44,009,276

روند ماه قبل

866

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,523,396

جمع اقساط

12,320,000

روند ماه جاری

858

مالیات

10,123,667

مطالبات کارکنان

99,711,405

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

جمع مزایا

259,699,326

جمع کسور

131,679,326

جمع اقساط

12,320,000

خالص پرداختی

128,020,000

شماره حساب

3101021308568

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه