شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی اصغر نادری قینرجه

کد پرسنلی: 1805

کد ملی: 2949216161

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

77.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

133,365,018

جمع عوامل حقوق مبنا

64,189,004

مانده وام آریانیر

40,000,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

156,347,634

مزایا

حقوق مبنا

62,089,004

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,434,870

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,720,100

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,695,260

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,318,167

اضافه کاری

41,325,784

روند ماه قبل

155

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,335,551

جمع اقساط

12,320,000

روند ماه جاری

866

مالیات

5,176,073

مطالبات کارکنان

47,086,350

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

وام آریانیر

40,000,000

جمع مزایا

200,542,840

جمع کسور

113,918,840

جمع اقساط

12,320,000

خالص پرداختی

86,624,000

شماره حساب

3101021308568

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه