شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی اصغر جهانی

کد پرسنلی: 1558

کد ملی: 2949822975

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

140,656,872

جمع عوامل حقوق مبنا

55,652,112

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

155,709,641

مزایا

حقوق مبنا

53,552,112

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,224,555

حق نوبت کاری

15,546,961

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,683,138

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,762,354

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

37,787,752

روند ماه قبل

795

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,845,981

جمع اقساط

12,320,000

روند ماه جاری

838

مالیات

5,128,223

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

جمع مزایا

200,415,917

جمع کسور

67,703,917

جمع اقساط

12,320,000

خالص پرداختی

132,712,000

شماره حساب

3101021352345

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه