شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی احمدی

کد پرسنلی: 2284

کد ملی: 3920084314

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

157:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

مانده سهام انجمن اسلامی

5,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

8,941,285

اضافه کاری

53,623,314

حق جمعه کاری

10,014,239

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

روند ماه قبل

406

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,984,320

جمع اقساط

10,500,000

روند ماه جاری

963

مالیات

10,994,535

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

جمع مزایا

184,326,019

جمع کسور

33,480,019

جمع اقساط

10,500,000

خالص پرداختی

150,846,000

شماره حساب

9501649306

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه