شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی ابراهیمی

کد پرسنلی: 2226

کد ملی: 3579597698

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

1

کارکرد اضافه کاری

116

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,323,444

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

1,861,250

اضافه کاری

41,236,971

حق جمعه کاری

10,423,000

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

12,311,849

روند ماه قبل

494

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,638,951

جمع اقساط

12,000,000

روند ماه جاری

797

مالیات

10,896,222

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

186,491,969

جمع کسور

34,535,969

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

151,956,000

شماره حساب

9536907847

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه