شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی ابراهیمی

کد پرسنلی: 1965

کد ملی: 2500013731

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

147,400,000

مانده سهام انجمن اسلامی

98,656,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

اضافه کاری

10,561,327

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

8,734,928

روند ماه قبل

87

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,930,315

جمع اقساط

18,870,000

روند ماه جاری

324

مالیات

4,787,417

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

جمع مزایا

117,470,056

جمع کسور

31,588,056

جمع اقساط

18,870,000

خالص پرداختی

85,882,000

شماره حساب

4555126253

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه