شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا پیروی

کد پرسنلی: 48

کد ملی: 2300139626

محل خدمت: دفترمرکزی تهران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

18.83

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

23

کارکرد کسری کار ساعتی

10.50

جمع عوامل حقوق مبنا

162,568,742

حقوق و مزایای مشمول مالیات

22

مزایا

حقوق مبنا

138,847,429

حقوق سنوات

5,770,800

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

13,200,000

حق جذب

28,219,258

کمک هزینه غذا

14,000,000

سرپرستی

29,862,000

فوق العاده تخصص

6,602,953

فوق العاده جذب

7,150,000

فوق العاده مدیریت و سرپرستی

11,347,560

اضافه کاری

23,306,862

روند ماه قبل

178

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

18,627,480

جمع اقساط

3,600,000

روند ماه جاری

666

کسرکار ساعتی

18,562,987

مالیات

21,771,907

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,600,000

جمع مزایا

293,307,040

جمع کسور

62,563,040

جمع اقساط

3,600,000

خالص پرداختی

230,744,000

شماره حساب

0222524967002

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه