شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا نظامی دهدارونی

کد پرسنلی: 2314

کد ملی: 6100004399

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

20:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

46,452,030

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

5,914,765

حق جمعه کاری

6,503,284

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,515,305

روند ماه قبل

148

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,011,696

روند ماه جاری

293

مالیات

3,083,375

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

100,167,239

جمع کسور

10,095,239

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

90,072,000

شماره حساب

9533581142

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه