شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا سلمانی

کد پرسنلی: 1636

کد ملی: 2940123292

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

158,634,180

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,174,614

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

201,940,712

مزایا

حقوق مبنا

54,074,614

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

9,772,418

حق نوبت کاری

15,705,671

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,787,639

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,840,730

ورودی کارانه

69,410,925

اضافه کاری

48,353,108

روند ماه قبل

797

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,104,393

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

124

مالیات

8,595,553

مطالبات کارکنان

62,469,832

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

232,545,902

جمع کسور

85,249,902

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

147,296,000

شماره حساب

3101021440150

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه