شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا زارعیان

کد پرسنلی: 2011

کد ملی: 2471065481

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,278,666

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

10,561,327

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

8,776,541

روند ماه قبل

424

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,934,165

جمع اقساط

7,770,000

روند ماه جاری

640

مالیات

4,374,831

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

123,345,636

جمع کسور

20,079,636

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

103,266,000

شماره حساب

4555705789

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه