شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا زارعیان

کد پرسنلی: 2011

کد ملی: 2471065481

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,278,666

اضافه کاری

10,561,327

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

8,776,541

روند ماه قبل

244

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,114,799

جمع اقساط

7,770,000

روند ماه جاری

424

مالیات

4,627,718

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

115,925,941

جمع کسور

20,512,941

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

95,413,000

شماره حساب

4555705789

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه