شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا زارعیان

کد پرسنلی: 2011

کد ملی: 2471065481

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,278,666

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

10,561,327

حق جمعه کاری

12,902,421

هزینه های رفاهی

8,776,541

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,476,067

جمع اقساط

7,770,000

مالیات

5,133,493

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

123,086,665

جمع کسور

21,379,560

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

101,707,105

شماره حساب

4555705789

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه