شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا جعفری نصرت آباد

کد پرسنلی: 1543

کد ملی: 2949341152

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

132,698,208

جمع عوامل حقوق مبنا

56,467,025

حقوق و مزایای مشمول مالیات

155,454,083

مزایا

حقوق مبنا

54,367,025

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

16,719,000

حق تعطیل کاری

6,551,789

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,846,121

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,884,592

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,044,750

اضافه کاری

40,948,681

روند ماه قبل

219

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,288,875

جمع اقساط

24,342,000

روند ماه جاری

971

مالیات

5,109,056

مطالبات کارکنان

46,840,275

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

207,962,177

جمع کسور

85,581,177

جمع اقساط

24,342,000

خالص پرداختی

122,381,000

شماره حساب

3101021352312

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه