شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا جزی زاده کریمی

کد پرسنلی: 2355

کد ملی: 0075409501

محل خدمت: صدا و سیما

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

94,480,808

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

51,168,480

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

72,867,151

مزایا

حقوق مبنا

48,984,480

حقوق سنوات

2,184,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق فنی

1,100,000

حق نوبت کاری

7,675,272

کمک هزینه غذا

3,000,000

اضافه کاری

19,537,056

روند ماه قبل

646

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,613,657

روند ماه جاری

582

مالیات

1,686,715

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

105,840,954

جمع کسور

8,300,954

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

97,540,000

شماره حساب

0226380177002

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه