شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا بهرامیان

کد پرسنلی: 1940

کد ملی: 4569496040

محل خدمت: کارگاه

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

0:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

56,797,500

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

41,797,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

37,821,675

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

روند ماه قبل

335

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

3,975,825

روند ماه جاری

10

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

56,797,835

جمع کسور

3,975,835

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

52,822,000

شماره حساب

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه