شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عبداله قاضی

کد پرسنلی: 2213

کد ملی: 3569959643

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

16,719,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

17,774,557

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

11,839,175

فوق العاده مدرک تحصیلی

7,035,342

روند ماه قبل

45

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,378,315

جمع اقساط

20000000

روند ماه جاری

472

مالیات

4,034,270

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

20,000,000

جمع مزایا

150,694,973

جمع کسور

33,412,973

جمع اقساط

20000000

خالص پرداختی

117,282,000

شماره حساب

2609285470

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه