شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عبدالعزیز اسماعیلی

کد پرسنلی: 1923

کد ملی: 5970059633

محل خدمت: پی ام مرکز (ایرانشهر)

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

13

کارکرد اضافه کاری

50:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد آنکال

18

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

144,853,101

کارکرد جمعه کاری

16

کارکرد شبکاری

8.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,135,866

حقوق و مزایای مشمول مالیات

119,713,384

مزایا

حقوق سنوات

5,770,814

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

4,140,000

حق آنکال

7,578,342

حق جذب

2,937,770

حق شبکاری

3,157,642

حقوق شخص

30,524,540

حقوق شغل

17,392,370

سایر

28,640,000

فوق العاده تخصص

2,448,142

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,149,056

فوق العاده منطقه

3,917,028

حق ماموریت

24,325,542

اضافه کاری

20,466,201

حق جمعه کاری

1,871,196

روند ماه قبل

334

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,139,717

جمع اقساط

3,600,000

روند ماه جاری

672

مالیات

6,371,338

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,600,000

جمع مزایا

177,498,727

جمع کسور

20,111,727

جمع اقساط

3,600,000

خالص پرداختی

157,387,000

شماره حساب

9455918208

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه