شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عبدالصالح دیانت

کد پرسنلی: 2106

کد ملی: 2500021254

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

9,214,216

حق جمعه کاری

18,010,720

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,640,683

جمع اقساط

9,670,000

مالیات

4,381,931

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

115,332,361

جمع کسور

21,692,614

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

93,639,747

شماره حساب

5486554837

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه