شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عبدالحسین محمدی

کد پرسنلی: 2049

کد ملی: 2281695875

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

مانده وام انجمن اسلامی

100,500,000

مانده سهام انجمن اسلامی

111,500,000

مانده سهام حراست

36,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

9,983,343

حق جمعه کاری

4,878,527

هزینه های رفاهی

8,284,068

روند ماه قبل

733

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,490,462

جمع اقساط

18,970,000

روند ماه جاری

226

مالیات

3,753,647

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

سهام حراست

2,000,000

جمع مزایا

117,007,335

جمع کسور

30,214,335

جمع اقساط

18,970,000

خالص پرداختی

86,793,000

شماره حساب

4792938295

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه