شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عباس یوسفی باصری

کد پرسنلی: 2057

کد ملی: 2297568940

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام حراست

72,000,000

مانده سهام حراست

76,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,323,444

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

9,109,386

روند ماه قبل

455

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,359,111

جمع اقساط

18,370,000

روند ماه جاری

440

مالیات

8,605,705

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

4,800,000

جمع مزایا

156,347,256

جمع کسور

37,335,256

جمع اقساط

18,370,000

خالص پرداختی

119,012,000

شماره حساب

1234315527

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه