شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عباس کیخا

کد پرسنلی: 2153

کد ملی: 2432039221

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

مانده سهام انجمن اسلامی

19,000,000

مانده سهام قائم آل محمد

16,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

34,041,209

حق جمعه کاری

7,129,202

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

293

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,846,665

جمع اقساط

10,370,000

روند ماه جاری

774

مالیات

6,488,281

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

سهام قائم آل محمد

2,000,000

جمع مزایا

134,740,720

جمع کسور

25,705,720

جمع اقساط

10,370,000

خالص پرداختی

109,035,000

شماره حساب

4854636289

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه