شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عباس کیخا

کد پرسنلی: 2153

کد ملی: 2432039221

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

مانده سهام انجمن اسلامی

16,500,000

مانده سهام قائم آل محمد

14,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

5,800,000

اضافه کاری

16,210,100

حق جمعه کاری

7,129,202

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,598,487

جمع اقساط

10,370,000

مالیات

5,120,832

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

سهام قائم آل محمد

2,000,000

جمع مزایا

122,709,317

جمع کسور

23,089,319

جمع اقساط

10,370,000

خالص پرداختی

99,619,998

شماره حساب

4854636289

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه