شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عباس عزی

کد پرسنلی: 2136

کد ملی: 2420535650

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

13,821,323

حق جمعه کاری

6,754,020

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,175,211

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

3,312,296

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

104,503,018

جمع کسور

16,357,507

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

88,145,511

شماره حساب

8765854542

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه