شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عباس زارعی

کد پرسنلی: 2010

کد ملی: 2280370298

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

5.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

1,726,698

حق جمعه کاری

12,656,700

هزینه های رفاهی

8,693,334

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,654,809

جمع اقساط

9,670,000

مالیات

4,401,707

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

115,534,157

جمع کسور

21,726,515

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

93,807,642

شماره حساب

4376486634

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه