شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عارف بیگلری

کد پرسنلی: 1840

کد ملی: 2949930298

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

125,416,845

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

264,739,041

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

9,013,620

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

ورودی کارانه

163,101,375

حق ماموریت

3,219,150

اضافه کاری

42,251,344

روند ماه قبل

804

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,779,179

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

354

مالیات

13,673,904

مطالبات کارکنان

146,791,237

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

304,597,674

جمع کسور

175,404,674

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

129,193,000

شماره حساب

3101021353023

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه