شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عادل مشتاقی

کد پرسنلی: 2237

کد ملی: 3510086112

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

120

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

9,306,250

اضافه کاری

42,658,936

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

12,311,849

روند ماه قبل

88

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,552,951

جمع اقساط

4,000,000

روند ماه جاری

700

مالیات

4,730,849

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

184,348,500

جمع کسور

20,284,500

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

164,064,000

شماره حساب

9544505847

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه