شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عادل مشتاقی

کد پرسنلی: 2237

کد ملی: 3510086112

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

7

کارکرد اضافه کاری

114:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

13,028,750

اضافه کاری

40,525,989

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

12,311,849

روند ماه قبل

352

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,403,645

جمع اقساط

4,000,000

روند ماه جاری

88

مالیات

4,616,052

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

175,938,317

جمع کسور

20,020,317

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

155,918,000

شماره حساب

9544505847

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه