شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عابدین رسولی

کد پرسنلی: 1604

کد ملی: 2949980546

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

130,083,370

جمع عوامل حقوق مبنا

53,542,922

حقوق و مزایای مشمول مالیات

151,876,284

مزایا

حقوق مبنا

51,442,922

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,013,922

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,261,302

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,630,650

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

45,898,750

حق ماموریت

4,295,658

اضافه کاری

44,634,574

روند ماه قبل

928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,105,836

روند ماه جاری

774

مالیات

4,840,721

مطالبات کارکنان

45,808,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

200,138,206

جمع کسور

59,756,206

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

140,382,000

شماره حساب

3101021352459

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه