شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: طاهر نوروزی چراغ تپه

کد پرسنلی: 1824

کد ملی: 2949099998

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

110.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

140,455,513

جمع عوامل حقوق مبنا

52,502,710

مانده وام آریانیر

50,000,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

153,772,377

مزایا

حقوق مبنا

50,402,710

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

11,775,418

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,053,257

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,526,629

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

38,148,750

حق ماموریت

4,205,506

اضافه کاری

50,597,499

روند ماه قبل

649

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,831,886

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

229

مالیات

4,982,928

مطالبات کارکنان

38,833,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام آریانیر

50,000,000

جمع مزایا

202,669,918

جمع کسور

109,808,918

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

92,861,000

شماره حساب

3101021270171

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه