شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: صادق درویشی

کد پرسنلی: 2283

کد ملی: 3579934333

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

35.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

11,954,242

حق جمعه کاری

7,510,679

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

11,756,462

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,009,801

جمع اقساط

8,000,000

مالیات

3,149,348

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

132,891,191

جمع کسور

20,159,149

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

112,732,042

شماره حساب

9530941326

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه