شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: شهرام مطلوبی

کد پرسنلی: 1791

کد ملی: 2940023484

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

12

کارکرد اضافه کاری

45.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

141,019,595

جمع عوامل حقوق مبنا

59,595,978

مانده وام آریانیر

25,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

152,046,973

مزایا

حقوق مبنا

57,495,978

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

7,143,715

حق نوبت کاری

17,221,455

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

10,589,890

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,353,934

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

35,898,750

حق ماموریت

30,615,921

اضافه کاری

25,114,623

روند ماه قبل

276

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,871,372

جمع اقساط

24,342,000

روند ماه جاری

272

مالیات

4,853,523

مطالبات کارکنان

36,808,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام آریانیر

25,000,000

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

227,394,042

جمع کسور

100,876,042

جمع اقساط

24,342,000

خالص پرداختی

126,518,000

شماره حساب

3101021352938

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه