شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: شهباز بهشتی چراغتپه

کد پرسنلی: 1532

کد ملی: 2949176593

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

92.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

159,964,271

جمع عوامل حقوق مبنا

58,451,580

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

171,332,189

مزایا

حقوق مبنا

56,351,580

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,801,843

حق نوبت کاری

16,397,299

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,243,031

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,182,274

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

48,888,244

روند ماه قبل

296

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,197,499

روند ماه جاری

196

مالیات

6,299,914

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

217,389,484

جمع کسور

55,806,484

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

161,583,000

شماره حساب

3101021440002

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه