شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سیروس خانی ینگی کند

کد پرسنلی: 1576

کد ملی: 2949422268

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

68.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

136,821,185

جمع عوامل حقوق مبنا

55,522,684

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

160,272,980

مزایا

حقوق مبنا

53,422,684

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

3,216,401

حق نوبت کاری

15,507,647

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,657,253

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,742,940

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

48,029,278

اضافه کاری

34,174,260

روند ماه قبل

151

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,577,483

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

557

مالیات

5,470,474

مطالبات کارکنان

47,726,350

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

208,889,864

جمع کسور

68,934,864

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

139,955,000

شماره حساب

3101021269689

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه