شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سیروس بهشتی چراغتپه

کد پرسنلی: 1531

کد ملی: 2949179142

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

169,594,408

جمع عوامل حقوق مبنا

58,595,387

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

189,767,549

مزایا

حقوق مبنا

56,495,387

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

13,253,908

حق نوبت کاری

15,975,692

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,271,793

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,135,897

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,044,750

اضافه کاری

54,361,731

روند ماه قبل

105

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,871,609

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

813

مالیات

7,682,566

مطالبات کارکنان

46,840,275

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

228,139,263

جمع کسور

72,555,263

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

155,584,000

شماره حساب

3101021393612

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه