شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سید یداله آل علی

کد پرسنلی: 2072

کد ملی: 2432781181

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

14,589,090

حق جمعه کاری

7,129,202

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,485,017

جمع اقساط

11

مالیات

4,581,973

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

117,288,307

جمع کسور

23,636,990

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

93,651,317

شماره حساب

8308466625

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه