شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سید میلاد سیدی

کد پرسنلی: 1647

کد ملی: 3770204565

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

169,308,131

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

57,012,897

حقوق و مزایای مشمول مالیات

234,084,212

مزایا

حقوق مبنا

54,912,897

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

تفاوت تطبیق

3,000,000

حق تعطیل کاری

13,699,685

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,432,316

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,716,158

فوق العاده شغل

5,229,800

ورودی کارانه

91,627,650

حق ماموریت

4,892,745

اضافه کاری

64,217,275

روند ماه قبل

775

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,851,569

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

531

مالیات

11,006,316

مطالبات کارکنان

82,464,885

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

270,329,301

جمع کسور

114,563,301

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

155,766,000

شماره حساب

3101021269825

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه