شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سید عبدالهادی موسوی

کد پرسنلی: 2304

کد ملی: 3521226948

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

100

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

6

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

8,311,515

اضافه کاری

31,749,307

حق جمعه کاری

13,963,345

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

9,256,833

روند ماه قبل

885

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,252,233

روند ماه جاری

506

مالیات

7,620,126

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

164,772,864

جمع کسور

17,872,864

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

146,900,000

شماره حساب

9540553413

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه