شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سید عباس سیدی ینگی کند

کد پرسنلی: 1645

کد ملی: 2949821677

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

78.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

132,141,932

جمع عوامل حقوق مبنا

52,938,928

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

156,603,414

مزایا

حقوق مبنا

50,838,928

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

2,970,318

حق نوبت کاری

14,321,178

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,140,502

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,570,250

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

48,711,417

اضافه کاری

36,200,756

روند ماه قبل

781

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,249,935

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

164

مالیات

5,195,256

مطالبات کارکنان

48,340,275

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

200,713,630

جمع کسور

68,945,630

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

131,768,000

شماره حساب

3101021440194

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه