شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سید رضا مرسلی چراغ تپه

کد پرسنلی: 1790

کد ملی: 0015228371

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

84:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

124,533,584

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,370,352

حقوق و مزایای مشمول مالیات

189,743,883

مزایا

حقوق مبنا

51,270,352

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,080,804

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,226,787

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,420,089

ورودی کارانه

88,927,650

اضافه کاری

40,435,552

روند ماه قبل

866

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,717,351

جمع اقساط

6160000

روند ماه جاری

823

مالیات

7,680,791

مطالبات کارکنان

80,034,885

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

222,141,850

جمع کسور

102,593,850

جمع اقساط

6160000

خالص پرداختی

119,548,000

شماره حساب

3101021352891

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه