شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سیدکورش حسینی

کد پرسنلی: 419

کد ملی: 3256943365

محل خدمت: صدا و سیما

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

105,233,325

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

57,003,870

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

82,866,992

مزایا

حقوق مبنا

54,819,870

حقوق سنوات

2,184,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق فنی

1,100,000

حق نوبت کاری

8,550,581

کمک هزینه غذا

3,000,000

اضافه کاری

23,578,874

روند ماه قبل

43

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,366,333

روند ماه جاری

86

مالیات

2,686,699

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

112,413,118

جمع کسور

10,053,118

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

102,360,000

شماره حساب

0209388089007

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه