شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سیدهادی میری تکانتپه

کد پرسنلی: 1799

کد ملی: 2949527981

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

162,806,586

جمع عوامل حقوق مبنا

63,167,966

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

173,975,542

مزایا

حقوق مبنا

61,067,966

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

7,396,108

حق نوبت کاری

17,829,902

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,889,733

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,593,155

فوق العاده شغل

4,593,155

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

43,336,567

روند ماه قبل

476

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,396,461

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

977

مالیات

6,498,166

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

211,872,479

جمع کسور

59,284,479

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

152,588,000

شماره حساب

3101021440536

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه