شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدصادق حسینی مقدم

کد پرسنلی: 2279

کد ملی: 3540039813

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

98.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

8,941,285

اضافه کاری

33,471,877

حق جمعه کاری

10,014,239

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

11,756,462

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,691,285

مالیات

8,234,798

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

161,673,921

جمع کسور

18,926,083

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

142,747,838

شماره حساب

9526907636

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه