شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سیدصدرالدین جلالی موسوی

کد پرسنلی: 1552

کد ملی: 2949960571

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,738,431

جمع عوامل حقوق مبنا

56,347,184

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

162,752,158

مزایا

حقوق مبنا

54,247,184

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,536,689

حق نوبت کاری

15,758,089

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,822,153

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,866,616

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

43,407,700

روند ماه قبل

320

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,551,690

جمع اقساط

18,182,000

روند ماه جاری

691

مالیات

5,656,412

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

208,163,668

جمع کسور

72,699,668

جمع اقساط

18,182,000

خالص پرداختی

135,464,000

شماره حساب

3101021450474

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه